Regulamin korzystania z rejestracji elektronicznej na Wydarzenie

The Scopes driven by Porsche
(„Regulamin”)

§ 1 Definicje

 1. Wydarzenie – The Scopes driven by Porsche organizowane przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, które odbędzie się w dniu 6-10.10.2021 roku na terenie obiektu Komuna Warszawa przy ul. Emilii Plater 31 w Warszawie. 
 2. Organizator – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która prawidłowo, zgodnie z Regulaminem, zarejestrowała się na Wydarzenie.
 4. System – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę rejestracji elektronicznej Uczestników na Wydarzenie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rejestracji Uczestników na Wydarzenie organizowane przez Organizatora. Niniejszy Regulamin, Regulamin uczestnictwa w Wydarzeniu, informacje o Wydarzeniu oraz Polityka Prywatności dostępne są na stronie pod adresem www.scopes.pl.
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest prawidłowe zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracji i okazanie biletu/-ów na Wydarzenie.
 3. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się oraz akceptacja przez Uczestnika niniejszego regulaminu, Regulaminu uczestnictwa w Wydarzeniu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja w/w dokumentów jest dobrowolna, jednakże brak akceptacji uniemożliwi rejestrację, a tym samym udział w Wydarzeniu.
 4. Rejestracja na Wydarzenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji, w którym podać należy następujące dane: imię, nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail, na który ma zostać przesłany bilet. Nadto Uczestnik zobowiązany jest do zaznaczenia odpowiednich checkboxów:
 1. zapoznania się z Regulaminem korzystania z rejestracji elektronicznej na Wydarzenie i jego akceptacji;
 2. zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w Wydarzeniu i jego akceptacji;
 3. zapoznania się z Polityką Prywatności.
 1. Uczestnik, przy rejestracji na Wydarzenie, może zapisać się do newslettera oraz podać informację dotyczącą jego zaszczepienia dwoma dawkami szczepionki przeciw SARS-CoV-2. W przypadku zaznaczenia, iż Uczestnik jest zaszczepiony, Uczestnik musi posiadać przy sobie aktualny dokument potwierdzający zaszczepienie, celem jego okazania przy wejściu na Wydarzenie.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia formularza rejestracji oraz podania prawdziwych danych.
 3. Wydarzenie składa się z kilkunastu eventów. Podczas rejestracji na Wydarzenie Uczestnik dokonuje wyboru eventu, w którym chce wziąć udział. Uczestnik może zapisać się na kilka eventów podczas jednej rejestracji. 
 4. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail bilet/ty elektroniczny/e uprawniające go do udziału w Wydarzeniu. Bilet/ty należy okazać przy wejściu na Wydarzenie zgodnie z regulaminem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Zawarcie umowy następuje z chwilą wpisu Uczestnika na listę uczestników Wydarzenia. Wpis na listę następuje po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu biletu elektronicznego na event w ramach Wydarzenia. Umowa zawierana jest do dnia zakończenia Wydarzenia lub poszczególnych eventów.
 6. Ilość miejsc/biletów dostępnych na Wydarzenie i poszczególne eventy jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rejestracji Uczestników w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych biletów przeznaczonych dla Uczestników Wydarzenia.
 7. Rejestracja na Wydarzenie oraz udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny.
 8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu przed dniem jego rozpoczęcia, o czym powiadomi Organizatora drogą mailową na adres: info@scopes.pl.
 9. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 12, Uczestnik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy (rezygnacji z udziału w Wydarzeniu) bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia oraz wzór formularza odstąpienia stanowią Zał. nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 10. Uczestnik będący konsumentem rejestrując się na Wydarzenie w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, jednocześnie wyraża zgodę na przeprowadzenie Wydarzenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i akceptuje utratę prawa do odstąpienia od Umowy po realizacji Wydarzenia przez Organizatora.
 11. Nabywając uczestnictwo w Wydarzeniu na rzecz osoby trzeciej, Uczestnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń celem rejestracji osoby trzeciej na Wydarzenie zgodnie z Regulaminem, w tym oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych. W przeciwnym przypadku ponosi on wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie. 
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia lub poszczególnych eventów, a także możliwość zmiany formuły realizacji i uczestnictwa w Wydarzeniu (np. na formę uczestnictwa on-line). O zmianie formuły, terminu lub odwołaniu Wydarzenia lub poszczególnych eventów Uczestnicy zostaną zawiadomieni drogą mailową oraz poprzez komunikat zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.scopes.pl.  W zawiadomieniu o zmianie formuły, terminu Wydarzenia/eventu, Uczestnik poproszony zostanie o potwierdzenie uczestnictwa w Wydarzeniu w nowym terminie lub nowej formule. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu lub evencie.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych wykonawców lub programu Wydarzenia lub poszczególnych eventów, o czym zawiadomi Uczestników.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania niewłaściwych lub nieprawdziwych danych lub błędnego wypełnienia przez Uczestnika formularza rejestracyjnego oraz za problemy techniczne będące następstwem wadliwego funkcjonowania sprzętu, jaki posiada Uczestnik, a także za brak odpowiednich parametrów umożliwiających odbiór danych, brak Internetu, za niezależne od Organizatora zakłócenia lub przerwy w działaniu Systemu itp.
 15. Uczestnicy nie mogą:
 1. zamieszczać w Systemie treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne/dobre obyczaje.
 2. podejmować jakichkolwiek działań, które powodowałyby zakłócenia pracy lub przeciążenie Systemu, w tym w szczególności polegających na obchodzeniu zabezpieczeń, instalowaniu złośliwego oprogramowania lub zamieszczania treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 

§ 3 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zawartych w formularzu rejestracji, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, jest Organizator.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i wykonywania umowy polegającej na świadczeniu przez Organizatora usługi elektronicznej rejestracji Uczestników na Wydarzenie.
 3. Uczestnik, nabywając uczestnictwo w Wydarzeniu na rzecz osoby trzeciej, o czym mowa w  §2 ust. 15, udostępnia Organizatorowi dane osobowe osoby trzeciej do przetwarzania w celu związanym z organizacją Wydarzenia zgodnie z Regulaminem. W takim przypadku Uczestnik, działający na rzecz osoby trzeciej, zobowiązuje się do poinformowania osoby trzeciej w imieniu Organizatora o informacjach wynikających z art. 14 RODO.
 4. Wszelkie, dodatkowe informacje związane z ochroną danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.scopes.pl
 

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem Systemu, Uczestnik może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@scopes.pl lub pisemnie na adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44.
 2. Organizator zaleca podanie w reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości/błędu oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów np. przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari. 
 2. Treść Regulaminu jest udostępniana na stronie www.scopes.pl, również w formacie PDF, co umożliwia Uczestnikowi jego pobranie, w szczególności celem sporządzenia wydruku.   
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator niezwłoczne powiadamia o tym fakcie zarejestrowanych Uczestników. Powiadomienie następuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracji oraz poprzez publikację nowej treści regulaminu na stronie internetowej pod adresem: www.scopes.pl. 
 5. W przypadku gdy Uczestnik nie wyraża zgody na nowe postanowienia nowego regulaminu, jest on zobowiązany do powiadomienia Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu na adres e-mail Organizatora: info@scopes.pl.
 6. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Użytkownik będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Organizator nie przewiduje gwarancji posprzedażowej, jak też obowiązku złożenia kaucji lub innych gwarancji finansowych.
 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ UCZESTNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM ORAZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować o tym Organizatora przekazując jemu swoje oświadczenie o odstąpieniu ( oświadczenie można wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy, aby wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Uczestnik będący konsumentem  rejestrując się na Wydarzenie w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, jednocześnie wyraża zgodę na przeprowadzenie Wydarzenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i akceptuje utratę prawa do odstąpienia od Umowy po realizacji Wydarzenia przez Organizatora.

Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


WZÓR

Formularz odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

usługi umożliwienia udziału w Wydarzeniu: ____________________________

Data zawarcia umowy (data rejestracji w Systemie na Wydarzenie): ____________________________

Imię i nazwisko Uczestnika (-ów)____________________________

Adres Uczestnika (-ów): ____________________________


Data i Podpis Uczestnika (-ów)

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić

06.10.2021 – 10.10.2021
at Komuna Warszawa, Emilii Plater 31, 00-688 Warszawa, Poland

SCOPES WARSZAWA is a performative conference connecting pioneers from the fields of design, arts, music and technology.

The temporary space, as well as our global online collective strives to shift the perspectives of tomorrow and open up a dialogue to inspire, innovate and interact.

SCOPES WARSZAWA doesn’t believe in separation. SCOPES is about matchmaking. Through co-creation, the collective creates true innovation. Everything is connected. The overlap and usage of digital and physical formats is natural and independent from possible restrictions.

In a polarized country, the city represents the hub of progressive thinking, regrouping the huge potential of the young Polish talents with a particularity: a strong DIY culture. The need for a positive change with a fresh approach to the current challenges activates the collaborative civil society to create the tales of tomorrow.

Komuna Warszawa
Emilii Plater 31
00-688 Warszawa

info@scopes.pl