REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

THE SCOPES DRIVEN BY PORSCHE

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniu The Scopes driven by Porsche (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanego przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) zwanego dalej „Organizatorem”, które odbędzie się w dniu 6-10.10.2021 roku na terenie obiektu Komuna Warszawa przy ul. Emilii Plater 31 w Warszawie.
 2. Wydarzenie ma charakter imprezy zamkniętej. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która po rejestracji na stronie www.scopes.pl otrzymała bilet uprawniający ją do uczestniczenia w Wydarzeniu.
 3. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny, jednakże każdy Uczestnik Wydarzenia musi posiadać przy sobie ważny bilet.
 4. Regulamin wprowadza się w celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Regulamin jest udostępniany na terenie obiektu do wglądu oraz na www.scopes.pl.
 6. Dokonanie rejestracji na stronie www.scopes.pl w celu otrzymania biletu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 7. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy uzyskały bilet osobiście poprzez stronę www.scopes.pl czy za pośrednictwem osób trzecich.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub poszczególnego eventu realizowanego w ramach Wydarzenia, w każdym wypadku, w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają bezpieczne przeprowadzenie Wydarzenia lub w przypadku wprowadzenia ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 .
 9. W przypadku, jeśli zajdzie konieczność odwołania Wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź rekompensaty finansowej.
 10. Na terenie Wydarzenia znajduje się punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy Uczestnikowi biorącemu udział w Wydarzeniu. W przypadku pojawienia się takiej konieczności należy skontaktować się z przedstawicielem Organizatora, personelem obsługi lub służbami porządkowymi.
 11. Wydarzenie składa się z kilkunastu eventów. Podczas Wydarzenia Uczestnik jest uprawniony do udziału w wybranym przez siebie w trakcie rejestracji na stronie www.scopes.pl evencie. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych, odrębnych zasad uczestnictwa w poszczególnych eventach, które to zostaną udostępnione Uczestnikom przed wejściem na dany event. Uczestnik jest zobowiązany również do ich bezwzględnego przestrzegania.

 

2 Obowiązki Uczestnikae

 1. Na terenie Wydarzenia mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem.
 2. Bilet Uczestnik jest zobowiązany okazać jako wydruk lub elektroniczne wyświetlenie biletu personelowi obsługi lub służbom porządkowym Organizatora przy wejściu na teren Wydarzenia oraz na każde ich żądanie.
 3. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń personelu obsługi oraz służby porządkowej Organizatora Wydarzenia oraz osób odpowiedzialnych za przebieg Wydarzenia.
 4. Polecenia te dotyczyć mogą:
  • opuszczenia terenu Wydarzenia, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem sposobu zachowania się – przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Wydarzenia;
  • zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo Uczestnikom Wydarzenia;
  • odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie Wydarzenia, które nie są przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno – magazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją Wydarzenia, takich jak: scena, zaplecza techniczne, stanowisko realizacji dźwięku, zaplecze produkcyjne Wydarzenia, itp.
 5. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 6. Zabronione jest:
  • wnoszenie na teren Wydarzenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych,
  • wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych,
  • wchodzenie i przebywanie na terenie Wydarzenia osobom, których ubiór narusza dobre obyczaje lub których zachowanie jest wulgarne, niekulturalne,
  • palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych leków czy substancji mogących mieć negatywny wpływ na zachowanie lub też osobom zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź rekompensaty finansowej.
 9. W trakcie Wydarzenia nie wolno bez zgody Organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać przebiegu Wydarzenia, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody Organizatora. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu Wydarzenia osoby, która nie stosuje się do zakazu i w takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź rekompensaty finansowej.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki mające miejsce podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas uczestnictwa w Wydarzeniu.

 

3 Bezpieczeństwo
SARS-CoV-2

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących podczas Wydarzenia zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu obsługi oraz służby porządkowej Organizatora.
 2. Procedura wpuszczania Uczestników na teren Wydarzenia rozpocznie się na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. W związku z uczestnictwem w Wydarzeniu każdy Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do akceptacji Regulaminu, co jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 5. Podczas rejestracji na Wydarzenie lub podczas Wydarzenia, każda osoba uczestnicząca w Wydarzeniu wypełni formularz (zwany dalej „Formularzem”), w którym taka osoba będzie uprawniona do podania wskazanych w Formularzu danych osobowych i kontaktowych, a także złożenia oświadczenia, iż nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
 6. Podanie danych, o których mowa w ust. 5 służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.
 7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w Formularzu zostaną przekazane przez Organizatora Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym, na ich żądanie.
 8. Formularz będzie przechowywany przez Organizatora przez 2 tygodnie od dnia zakończenia Wydarzenia.
 9. Organizator może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej na Wydarzenie. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu. W przypadku stwierdzania u któregokolwiek z Uczestników temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie może uczestniczyć w Wydarzeniu i nie powinna zostać wpuszczona na teren Wydarzenia.
 10. Na terenie Wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę.
 11. Na terenie Wydarzenia, w tym także podczas wchodzenia na teren Wydarzenia, należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
 12. Obowiązek utrzymywania dystansu nie dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 13. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Organizatora.
 14. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Organizatora podczas Wydarzenia, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Wydarzenia oraz przy punkcie gastronomii.
 15. Personel obsługi oraz służba porządkowa Organizatora są uprawnioni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa niniejszym paragrafie, a w takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, odszkodowania, bądź rekompensaty finansowej.
 16. Uczestnicy Wydarzenia, którzy zarejestrowali się jako zaszczepieni dwoma dawkami szczepionki przeciw SARS-CoV-2 muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający szczepienie. Uczestnik Wydarzenia okazując w/w dokument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych (imię, pierwsza litera nazwiska, dzień i miesiąc urodzenia) zawartych w kodzie QR – Zaświadczeniu o szczepieniu przeciwko Covid-19.

 

4 Wizerunek

 1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości lub części Wydarzenia wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także Uczestnicy Wydarzenia oraz ich wizerunek. Nagrania bądź zdjęcia z Wydarzenia będą wykorzystane do celów wskazanych w § 5 ust. 3.
 2. Uprawnienie Organizatora do rejestracji całości lub części Wydarzenia znajduje oparcie w przepisie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza

 

5 Dane osobowe

 1. W związku z udziałem w Wydarzeniu, informujemy, iż administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP).
 2. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), data urodzenia, dane korespondencyjne, wizerunek (zdjęcia i nagrania z Wydarzenia), informacje o zaszczepieniu przeciwko COVID.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu:
  • wykonania umowy o świadczenie usługi polegającej na realizacji Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • udokumentowania przebiegu Wydarzenia i utrzymywania relacji biznesowych, w tym wykonania zdjęć lub nagrań audio-video, na których mogą znaleźć się wizerunki poszczególnych Uczestników jako szczegół ogólnej zbiorowości osób obecnych na Wydarzeniu oraz ich rozpowszechnienia i wykorzystywania dla celów informacyjnych i promocyjnych wewnętrznych Organizatora w ramach prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności firmy świadczące usługi IT, obsługi technicznej Wydarzenia, biura rachunkowe, kancelarie prawne, analitycy.
 5. Dane będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, nie dłuższy niż 5 lat od daty zakończenia Wydarzenia. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia roszczeń.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Powyższe prawa można zrealizować pisząc do Organizatora na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl.
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Wydarzeniem, Uczestnik może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@scopes.pl lub pisemnie na adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44.
 2. Organizator zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Uczestnika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

06.10.2021 – 10.10.2021
at Komuna Warszawa, Emilii Plater 31, 00-688 Warszawa, Poland

SCOPES WARSZAWA is a performative conference connecting pioneers from the fields of design, arts, music and technology.

The temporary space, as well as our global online collective strives to shift the perspectives of tomorrow and open up a dialogue to inspire, innovate and interact.

SCOPES WARSZAWA doesn’t believe in separation. SCOPES is about matchmaking. Through co-creation, the collective creates true innovation. Everything is connected. The overlap and usage of digital and physical formats is natural and independent from possible restrictions.

In a polarized country, the city represents the hub of progressive thinking, regrouping the huge potential of the young Polish talents with a particularity: a strong DIY culture. The need for a positive change with a fresh approach to the current challenges activates the collaborative civil society to create the tales of tomorrow.

Komuna Warszawa
Emilii Plater 31
00-688 Warszawa

info@scopes.pl